Mlade talenty

Návštěvní řád fotbalových utkání MFK KARVINÁ a.s. Městského stadionu v Karviné - Ráji

§ 1 Obecná ustanovení

1. Tento Návštěvní řád je směrnice vyhlášená majitelem a platí pro ohraničený areál a zařízení Městského stadionu v Karviné-Ráji, kterým je statutární město Karviná (dále stadion). Na základě smluv uzavřených se statutárním městem Karviná je správcem stadionu a zároveň pořadatelem fotbalových utkání Městský fotbalový klub Karviná, se sídlem na ul. Sportovní 898/4 Karviná-Nové Město (dále MFK).

2. Účelem návštěvního řádu je zejména zajištění ochrany bezpečnosti zdraví a majetku na stadionu a rovněž zabezpečení pokud možno ideálních podmínek průběhu fotbalových utkání MFK KARVINÁ, která se budou na stadionu uskutečňovat. Cílem návštěvního řádu stadionu je též zajištění příjemné sportovní a společenské atmosféry. Každý svým vstupem na utkání vyjadřuje svůj souhlas být vázán podmínkami a obsahem tohoto návštěvního řádu.

§ 2 Stadion

1. Stadion slouží veřejnosti přednostně ke sledování fotbalových utkání.

2. Veřejnost může do areálu stadionu vstupovat pouze se souhlasem MFK, pouze v čase stanoveném tímto návštěvním řádem, nebo ve výjimečných případech jiným rozhodnutím MFK a pouze v souladu s podmínkami stanovenými tímto návštěvním řádem.

3. Tento návštěvní řád je závazný pro všechny osoby, které navštíví fotbalové utkání MFK Karviná.

4. K dozoru nad dodržováním a respektováním tohoto návštěvního řádu je oprávněn MFK, pořadatelská nebo bezpečnostní služba, případně v rámci své zákonné pravomoci policie.

§ 3 Pobyt na stadionu

1. Na stadionu mohou pobývat pouze osoby, které s sebou mají platnou vstupenku nebo jiný opravňující průkaz, či osoby, které své oprávnění k pobytu mohou prokázat jiným způsobem. Každá osoba uvnitř stadionu má povinnost na žádost pořadatelské nebo bezpečnostní služby, jakož i policie prokázat své oprávnění k pobytu platnou vstupenkou nebo opravňujícím průkazem. Každý, kdo nebude schopen prokázat své oprávnění k pobytu, bude ze stadionu vyveden.

2. Stadion je zpřístupněn pro veřejnost vždy nejméně jednu hodinu před zahájením utkání do uplynutí jedné hodiny následující po ukončení akce, není-li stanoveno z organizačních důvodů jinak.

3. Návštěvníci jsou povinni obsadit pouze místo uvedené na vstupence pro danou akci. Fanoušci a příznivci hostujícího týmu jsou povinni zdržovat se pouze v sektoru určeném pro příznivce hostujícího týmu a jsou povinni respektovat organizační pokyny pořadatelské nebo bezpečnostní služby, případně příslušníků policie.

4. Z bezpečnostních důvodů a k odvrácení nebezpečí jsou návštěvníci povinni na pokyn pořadatelské a bezpečnostní služby jakož i policie zaujmout jiná místa než uvedená na vstupence, a to případně i v jiném sektoru. Stejně platí i pro návštěvníky, kteří přijdou po zahájení dané akce.

5. Osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu, nebo jiných návykových látek, stejně tak jako osoby, které ohrožují bezpečnost osob a majetku nacházejících se na stadionu, ztrácejí oprávnění k pobytu a mohou být pořadatelskou nebo bezpečnostní službou, případně též příslušníky policie kdykoliv vyvedeni z prostoru areálu.

§ 4 Vstupní kontrola

1. Každý návštěvník je při vstupu na stadion povinen bez vyžádání ukázat a na požádání vydat ke kontrole pořadatelské nebo bezpečnostní službě svou vstupenku nebo jiný opravňující průkaz.

2. Pořadatelská nebo bezpečnostní služba, jakož i policie jsou oprávněni prohlédnou - a to i při použití technických prostředků - osoby, které z důvodu podezření předchozí konzumace alkoholu nebo jiných návykových látek, nebo z důvodu vnášení zbraní, nebo jiných nebezpečných předmětů či věcí nebo látek způsobujících nebezpečí vzniku ohně, mohou představovat bezpečnostní riziko pro danou akci. Prohlídka se vztahuje i na vnášená zavazadla a umožňuje kontrolu jednotlivých vnášených předmětů.

3. Na stadion je zakázáno vnášet předměty, kterými by mohla být jakkoliv ohrožena bezpečnost a odpovídající zázemí osob a majetku pobývajících v areálu stadionu. O zákazu vnášet takové předměty na stadion je oprávněn rozhodovat správce, pořadatelská nebo bezpečnostní služba, případně v jednotlivých a výjimečných případech majitel.

4. Osobám, které nemohou prokázat své oprávnění k návštěvě, resp. vstupu na stadion, nebo osobám, které představují bezpečnostní riziko ve smyslu tohoto návštěvního řádu, nebude umožněn vstup na stadion. To samé platí i pro osoby, kterým byl v České republice zakázán vstup na pořádanou akci z důvodu jejich závadného chování na obdobných akcích. Odmítnuté osoby nemají nárok na vrácení vstupného.

5. Pořadatel má právo požadovat po divákovi, aby se při vstupu na stadion legitimoval a údaje takto zjištěné systematicky využíval v případech porušení návštěvního řádu.

§ 5 Chování na stadionu

1. Uvnitř stadionu je každý návštěvník povinen chovat se tak, aby svým jednáním neohrožoval bezpečnost jiných osob a jejich majetku stejně tak, jako zařízení stadionu a dále svým chováním neomezoval či neobtěžoval jiné osoby nad míru odpovídající z okolností vyplývajících z průběhu akce, která právě probíhá.

2. Návštěvníci jsou povinni dodržovat nařízení a pokyny pořádkové nebo bezpečnostní služby jakož i policie, hasičů, záchranné služby a hlasatele.

3. Návštěvníci jsou povinni při svém pobytu na stadionu respektovat obecně závazná pravidla slušného chování a dobrých mravů, tj. především slušnost a ohleduplnost, a jsou povinni zdržet se jakýchkoli projevů mezilidské, rasové, náboženské nebo politické nesnášenlivosti. V případě porušení nebo nerespektování tohoto ustanovení, může být návštěvník dopouštějící se zjevně zakázaného jednání, z areálu stadionu bez předchozího napomenutí okamžitě vyveden.

4. Všechny vchody a východy stejně jako únikové cesty jsou návštěvníci povinni udržovat volné.

§ 6 Zákazy

1. Návštěvníkům je zakázáno vnášet do areálu stadionu zejména následující předměty nebo jiné předměty obdobné povahy či účelu:
a) rasistický, hanlivý, vulgární nebo dobrým mravům odporující propagandistický
materiál
b) zbraně jakéhokoli druhu, jakož i všechny předměty, které jsou použitelné jako
sekací, úderové či bodací zbraně
c) spreje, leptavé, hořlavé a barvící látky nebo jiné nádoby s látkami ovlivňující zdraví
d) láhve, poháry/kalichy, džbány, plechovky/konzervy nebo jiné předměty, které
sestávají z lámavého, tříštivého nebo výjimečně tvrdého materiálu
e) neskládané předměty jako žebřík, stolička, židle, krabice či kufr
f) ohňostroj/rachejtle, světlice, dýmovnice a ostatní pyrotechnické předměty včetně
odpovídajících odpalovacích zařízení
g) tyče pro vlajky či transparenty
h) mechanicky poháněné nástroje způsobující hluk
i) alkoholické nápoje a drogy jakéhokoli druhu,
j) zvířata
k) laser ukazovátko
l) kufry, velké tašky, batohy apod.
m) fotoaparáty, videokamery a ostatní přístroje pro účely profesionálního zaznamenání
zvuku či obrazu s výjimkou výslovně uděleného souhlasu majitele Městského
stadionu

2. Dále je návštěvníkům zakázáno:
a) vyslovovat, rozlišovat či veřejně projevovat rasistické, hanlivé, vulgární nebo dobrým mravům odporující slogany či zobrazení
b) lézt či přelézat pro obecné užívání nepředpokládané stavby a zařízení, zejména fasády, ploty, zdi, ohrazení hrací plochy, zábrany, osvětlovací zařízení, stojany pro kamery, stromy, sloupy jakéhokoli druhu a střechy
c) vstupovat do oblastí, které nejsou pro návštěvníky povoleny (např. hrací plocha, vnitřní prostory, místností funkcionářů)
d) házet předměty či tekutiny jakéhokoli druhu na hrací plochu či do prostor pro návštěvníky
e) zakládat oheň, zapalovat nebo odstřelovat ohňostroj či světlice
f) ničit zařízení a vybavení stadionu
g) bez povolení prodávat vstupenky a jakékoliv zboží propagující značku MFK Karviná
h) popisovat, polepovat nebo pomalovávat stavby, vybavení nebo cesty
i) konat svoji tělesnou potřebu mimo toalety nebo znečišťovat stadion jinou cestou
zejména odhazováním věcí
j) jezdit po cestách a plochách bez speciálního povolení
k) jakýmkoliv způsobem pořizovat prostřednictvím moderních technologií zvukové
či obrazové záznamy jak v prostoru stadionu, tak z průběhu akce
l) překrývat transparenty, vlajkami nebo jiným způsobem reklamní panely umístěné na stadionu

3. MFK je oprávněn požadovat po každém, kdo poruší výše uvedené zákazy a omezení náhradu škody, která byla v důsledku zakázaného jednání způsobena, vydání věci, kterou byla způsobená škoda způsobena nebo závadný stav vyvolán a dále též úhradu pokuty v minimální výši 1.000,- Kč, v maximální výši 50.000,- Kč, dle závažnosti porušení stanovených povinností a v této souvislosti způsobených škodných následků. MFK je rovněž oprávněn každému, kdo poruší principy tohoto návštěvního řádu, nebo výše stanovené zákazy či omezení, zakázat na dobu určitou nebo dle závažnosti provinění též na dobu neurčitou vstup na stadion.

§ 7 Prodej a reklama

Podnikatelská činnost, rozdávání nebo prodávání novin, časopisů, tiskovin, reklamních prospektů jakož i skladování předmětů uvnitř stadionu je povoleno jen s výslovným písemným souhlasem MFK Karviná.

§ 8 Práva pořadatele / Dohled

Právo k výkonu funkce pořadatele má zplnomocněný zástupce MFK Karviná a při akcích také pořadatelská a bezpečnostní služba jakož i policie ČR.

§ 9 Odpovědnost za škody

1. Vstup a užívání stadionu uskutečňuje každý návštěvník na vlastní nebezpečí. MFK Karviná odpovídá jen za poškození zdraví a věcné poškození způsobené úmyslným nebo hrubě nedbalým chováním jejich zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru závislé činnosti.

2. Úrazy a škody je povinnost neprodleně nahlásit MFK Karviná.

§ 10 Jednání proti předpisům

1. Osoby, které poruší ustanovení Návštěvního řádu, mohou být bez náhrady vyvedeny ze stadionu a postihnuty zákazem vstupu. To samé platí pro osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Vznikne-li podezření trestného jednání nebo jiného přestupku, může být učiněno trestní oznámení.

2. Opatření podle odstavce 1 vylučují nároky (např. vrácení vstupného) proti MFK Karviná, nebo pořadateli dané akce.

3. Práva pořadatele zůstávají nedotčena.

§ 11 Účinnost

Tento Návštěvní řád fotbalových utkání MFK Karviná na Městském stadionu v Karviné-Ráji je účinný od soutěžního ročníku 2016/2017.

• Lvíčata zdolala Slováky 4:1
včera - Česká jedenadvacítka ukázala svou sílu a doslova spláchla Slovensko 4:1, i díky hattricku Václava Černého. Gól vstřelil i Zdeněk Linhart. Slováci skóre kosmeticky upravili po změně stran. Utkání na Městském stadionu v Karviné-Ráji sledovalo přes dva a půl tisíce fandů.

• Víkend mládeže MFK Karviná
včera - Během posledního březnového víkendu budou v akci pouze starší dorostenci (mistrovský zápas s Hlučínem, více ZDE, dorostenci U17 na turnaji v Zabrze a mladší žáci, kterým startuje jaro na horké půdě ostravského Baníku.

• Lingr přispěl k první výhře
před 3 dny - Gólem se blýskl a hlavně pomohl k důležité výhře v prvním zápase kvalifikace o postup na Euro U19 záložník Ondřej Lingr. Ve středečním zápase proti Maďarsku otevřel skóre, Češi nakonec v Uherském Hradišti vyhráli 2:1. Obránce Libor Holík odehrál celé utkání, Lingr střídal v samotném závěru. Bližší info ZDE.

• Termínová změna u Juniorky
před 3 dny - Po vzájemné dohodě obou klubů bylo utkání 24. kola JL MFK Karviná U21 vs. 1. FK Příbram U21 přeloženo z 16.4. už na pondělí 27. března s výkopem ve 13 hodin. Hrát by se mělo na umělé trávě SC Kovona. Následné domácí utkání proti Liberci bude sehráno v původně stanoveném termínu, ovšem až o dvě hodiny později kvůli zařazení do internetového vysílání (pondělí 3. dubna v 15 hodin).

• Nimely a Okleštěk skončili
21.3. - Sylvanus Nimely a Tomáš Okleštěk už nejsou hráči Karviné. Liberijský mládežnický reprezentant přestoupil do Ruska, konkrétně do Spartaku Moskva. Třicetiletý Oklešťek se po konci v Karviné dohodl na angažmá s třetiligovou Kroměříží. Oběma hráčům klub přeje hodně fotbalových i osobních úspěchů.

• U21: Debakl v Plzni
20.3. - Juniorka utrpěla na západě Čech vysokou porážku 1:4. Domací ještě k tomu v závěru neproměnili penaltu.

• Sestřih utkání s Plzní
19.3. - Na dramatické a smolné utkání proti mistrovi z Plzně můžete kouknout ZDE v sestřihu webu iSport.cz.

• Víkendové výsledky mládeže
18.3. - Slavia-U19 2:0, U17-Slovácko 0:1, U16-Slovácko 1:2, Opava-U15 1:0, Opava-U14 0:4, Opava-U13 8:2, U13-Vítkovice 6:7, Opava-U12 7:2.

 
 
 
 
 
Podpora EU
 
Fanshop
 
Pronájem sportovišť
 
Rodiče pozor!!
 
 
 
Copyright © 2007-2017
MFK OKD Karviná a.s. & eSports.cz s.r.o.
» Informace o autorských právech
» Kontakt
 
 
 

Hlavní partneři

Asental Group
 
Statutární město Karviná
 
Moravskoslezský Kraj

 
Veolia
 
adidas
 
ePojisteni.cz liga